Sortval majs

  • Den geografiska placeringen och längden på odlingssäsongen styr val av majssort
  • Välj i första hand odlingssäkra sorter, det vill säga sorter som hinner uppnå 30 % i ts- och stärkelsehalt innan frosten kommer, för det område du befinner dig i
  • Ju senare en majssort är ju högre avkastningspotential har den
  • Odla mer än en sort för att sprida riskerna
  • Ta hänsyn till sortens iNDF vid höga andelar majs i foderstaten
  • En väl täckt kolv minskar risken för fågelskador och svamptillväxt
  • Sorternas tidighet anges i FAO-tal men dessa överensstämmer inte helt med svenska förhållanden

Först och främst innan du köper majsutsäde ska du ställa dig frågan om du befinner dig på en plats i Sverige som har tillräckligt bra förutsättningar för att odla majs. Klarar du inte av, sett över flera år, att ta en genomsnittlig majsskörd på 10 ton ts som uppnår en tillräcklig ts-halt på 30 % och en stärkelsehalt på 300 g/kg ts ska du inte odla majs. Majs som ger för låga skördar eller för dålig kvalitet klarar ekonomiskt sett inte av att konkurrera med vallensilage i foderstaten.

 
Författare Linda Karlsson, Växa Sverige
Uppdaterad 2014-01-27


Geografisk placering

Vid val av majssort bör först och främst hänsyn tas till var i Sverige du befinner dig och hur lång och gynnsam växtodlingssäsongen är där. Antalet soltimmar och längden på odlingssäsongen gör att till exempel Sveriges sydöstra hörn lämpar sig bra för majsodling. Även i Skåne och längs hallandskusten kan man odla bra majs men det är inte självklart att uppnå lika höga stärkelsehalter som man gör på östsidan. Sett bara till Halland så räcker det att komma ett par mil in i landet från kusten för att förutsättningarna för majsodling försämras så pass mycket att det istället är bättre att odla vall. Majsen behöver en tillräckligt lång odlingssäsong så att den hinner uppnå önskad ts- och stärkelsehalt innan frosten kommer. I inlandet och uppåt landet kan säsongen från det att jordtemperaturen är 8 grader då majsen kan sås till att den första frosten kommer vara för kort för att majsodlingen ska vara säker. Befinner man sig på en plats med kortare odlingssäsong är det därför viktigare att välja rätt sort än om man befinner sig på en plats med gynnsamma förutsättningar.

Hitta en majssort som passar odlingslokalen.
Foto: Linda af Geijersstam

Tidiga och sena sorter

Det samband som råder är att ju senare majssorten är ju större avkastningspotential har den. Därför är det lockande att välja en högavkastande sort på alla odlingslokaler. Risken är då att majsen inte hinner mogna av och man får en majsskörd med dålig kvalitet. På lokaler med lite sämre odlingsförutsättningar får man helt enkelt acceptera en lägre avkastning. Det kan finnas lokaler i inlandet och uppåt landet med väldigt gynnsamma förhållanden och det gäller även att se till odlingsförhållandena på fältnivå. Är det skyddade lägen med lätt varm jord eller är det lite sämre förutsättningar som råder? Generellt kan man säga att i de mest gynnsamma områdena i söder kan man välja de senare högavkastande sorterna medan man i inlandet och norröver ska hålla sig till de tidigare lägre avkastande sorterna.

Välj en sort som hinner mogna.
Foto: Linda af Geijersstam

FAO-tal anger tidighet

Tidigheten anges i Sverige i FAO-tal. Det är ett internationellt system framtaget för att bedöma tidighet hos olika majssorter. Det bygger på det antal dagar som det krävs fram till mognad och anges som en siffra mellan 100 och 1000. De sorter som finns på markanden i Sverige varierar mellan 150-220 i FAO-tal, ju lägre siffra ju tidigare mognad. Mognaden baseras på ts-halten i kolvarna. En ökning med 50 FAO-enheter motsvarar 8-10 dagars senare mognad. FAO-talet stämmer inte alltid med våra svenska förhållanden så lägg inte allt för stor vikt vid det. De kan vara en hjälp som visar om en ny sort tillhör det tidigare eller senare segmentet.

 

Sprid riskerna

Ska all majs skördas vid samma tillfälle är det lämpligt att odla sorter som mognar av samtidigt. Genom att välja två eller tre sorter sprider du riskerna om någon av sorterna skulle visa sig vara dålig på något sätt. Vill du däremot börja utfodra med majs tidigt på hösten bör du välja den tidigaste sorten som finns för det ändamålet och välja senare sorter med högre avkastningspotential till resten av majsfoderbehovet.

Andelelen majs i foderstaten

I val av sort bör du även ta hänsyn till hur stor andel majsen utgör i foderstaten. Utgör majs en hög andel i foderstaten (över en tredjedel) gäller det även att titta på olika sorters iNDF, det vill säga mängden onedbrytbara fibrer. Vid höga andelar majs i foderstaten är det viktigare än vid låga andelar majs att iNDF är lågt för annars kan fiberkvaliteten begränsa kornas konsumtion.

 

Övrigt att ta hänsyn till

En väl täckt kolv minskar risken för fågelskador och svamptillväxt. Dåligt täckta kolvar får lätt angrepp av Fusarium. Vissa sorter kan få hängande eller lågt sittande kolvar som kan vara svåra att få med vid skörd.

Välj sorter som har varit med flera år i försök

Det kan vara lockande att använda sig av nya sorter som har gått bra i försöken. Tänk bara på att man bör ha försöksdata från minst tre år för att vara någorlunda säker på hur majssorten fungerar och vad den presterar. En sort kan se bra ut ett år och falla igenom totalt ett annat år.

Öppen och hängande kolv, kan orsaka skördeförluster och hygienproblem.
Foto: Linda af Geijersstam

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Sådd   Fånggröda  

Biblioteket

 

Räknehjälpen

 

Externa länkar