Baljväxtandel i vallen

  • Vid etableringen av vallen påverkar flera faktorer den slutliga andelen baljväxter i vallen, andelen i utsädet är alltså inte avgörande
  • Andelen baljväxter påverkas av vald gödslingsstrategi under vallåren
  • Vissa gräsarter konkurrerar om utrymmet vilket hämmar baljväxterna
  • Rödklöverandelen minskar med ökad vallålder, efter 2-3 år är den ofta borta
  • Gör årligen fältbesök där baljväxtandelen bedöms
  • Tänk på att det är lätt att överskatta klöverinnehållet

Mer klöver ger mer mjölk

Både foderkonsumtionen och mjölkproduktionen ökar vid utfodring av ensilage från blandvallar eller av ensilage från baljväxtvallar jämfört med ensilage från rena gräsvallar. Korna tycker helt enkelt att klöver är smakligare.

Författare Hulda Wirsén, HS Rådgivning Nord AB
Uppdaterad 2014-01-18

Etableringsmetod påverkar baljväxtinnehållet

Flera faktorer påverkar andelen baljväxter i vallen. Vid höga gödselgivor vid etablering hämmas klöverns tillväxt. Val av insåningsgröda och utsädesmängd för denna påverkar det möjliga utrymmet för klöverns etablering. En annan viktig faktor är vald strategi vid kemisk ogräsbehandling både vad det gäller preparat och dos, men framför allt vald tidpunkt för behandlingen. I en demoodling på Rådde  försöksstation 2010-2011 visar att klöverinnehållet var högst när skyddsgrödan skördats som helsäd jämfört med leden som tröskats. Därefter kunde även konstateras att leden med lägre gödsling till skyddsgrödan hade högre andel klöver än den högre gödslingen (50 kg N/ha respektive 90 kg N/ha). Dessa två faktorer hade i denna demoodling större påverkan än utsädesmängden hos skyddsgrödan (150 kg/ha jämfört med 180 kg/ha) och utsädesmängden av klöver (3 respektive 6 kg klöver/ha).

Vid kemisk ogräsbekämpning av spannmål med vallinsådd är val av bekämpningstidpunkt och preparatval viktigt att se över. Läs mer om detta här .

Vallinsådd med klöver.
Foto: Lina Pettersson

Konkurrens om utrymme

För att inte konkurrera med baljväxterna skall utsädesmängden för skyddsgrödan hållas nere vid etableringen. Detta gäller vid insådd i spannmål såväl som till exempel westerwoldiskt rajgräs. Även valda gräs i vallfröblandningen kan i vissa fall konkurrera om utrymmet, där rajgräs ofta är väldigt dominerande. Konkurrensförsök L6-111 visar att rörsvingel gynnar klöver mer än rajsvingel som konkurrerar hårdare. Gräs som konkurrerar är hundäxing, rajsvingel, engelskt rajgräs och westerwoldiskt rajgräs.

Blandvall strax före skörd.
Foto: Karin Granström

Rödklöverandelen minskar med vallåldern

Rödklövern är vår vanligaste baljväxt i vallen och utgår ifrån en pålrot. Denna är känslig för packning, tunga transporter och trampskador från betande djur. När roten skadas kan klöverrotröta ta sig in och tillslut dör plantan. Efter 2-3 år är andelen rödklöver i vallen ofta mycket liten och vallen bör läggas om. Klöverrotröta kan även drabba kärringtand och lucern men dessa är mindre mottagliga. Minst mottaglig är vitklövern och det kan därför vara bra att intensiva vallar och betesvallar innehåller en liten andel vitklöver för att kompensera bortfallet av rödklövern.

Klöver i närbild.
Foto: Lina Pettersson

Hur mycket klöver finns i vallen?

För att kunna välja rätt strategier, till exempel  vid gödsling , behöver man kunna bestämma hur mycket klöver som finns i vallen. Det finns hjälpmedel man kan använda för att bedöma klöverinnehållet. Vid bedömning i fält är det lätt att överskatta klöverandelen. Träna gärna på bedömning av klöverandel.

Tänk på att:

  • Klöver har horisontella blad som täcker mer yta än gräsets vertikala blad. Ta därför något steg bakåt och titta från sidan
  • Gräset är längre än klövern, vilket inte heller syns så bra ovanifrån
  • Klöver innehåller mer vatten än gräs, vilket innebär att de förlorar mer vikt vid torkningen
  • Vik isär beståndet om det är mycket klöver för att kunna bedöma andelen gräs bättre

Blandvall med lusern.
Foto: Linda af Geijersstam

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Insåningsteknik Etablering av vallfrö Insåningsgrödor Vallfröblandningar Renovering av vall
Strategier för kvävegödsling , Ogräs och växtskydd , Skadegörare i vall

Biblioteket

Nytt hjälpmedel för bestämning av klöverandel i vall (454 kb, .pdf)Demoodling baljväxter-Rådde 2012-09-12 (2628 kb, .pdf)Gynna klövern vid vallanläggningen Arvensis 2012 (177 kb, .pdf),  Känslig baljväxt värd att skona Arvensis 2012 (1862 kb, .pdf)  Klöver och gräs i vallen (151 kb, pdf)

Räknehjälpen

 

Externa länkar

Greppa Näringen