Sådd och etablering av vall

  • Anpassa utsädesmängden utifrån vallfröblandning, såtidpunkt och etableringsteknik

Biologi som påverkar

Det finns ett antal egenskaper hos vallväxterna som påverkar resultatet av vallanläggningen. Ängssvingel gror dåligt vid låga temperaturer och arter som är känsliga för beskuggning är klöver och timotej. Rörsvingel och rörsvingelhybrider, hundäxing, ängsgröe och lucern har långsam etablering och blir lätt utkonkurrerade av snabbetablerade arter som rajgräsen. Hur fröstorleken påverkar sådjupet ses i figuren nedan.

Författare Sofia Kämpe, Hushållningssällskapet Skaraborg
Uppdaterad 2014-01-14

Samband fröstorlek och sådjup (källa Lantmännen SW seed).

I allmänhet har ett stort frö tillgång till mer reservnäring och kan placeras på ett större djup, med säkrare fukttillgång. För småfröiga arter som timotej och ängsgröe sjunker fältgroningen drastiskt redan mellan 0,5 och 1 cm sådjup. Å andra sidan innebär den låga tusenkornvikten att det är många frön som sås ut.

Etablering av blandvall.
Foto: Linda af Geijersstam

Utsädesmängder och tidpunkt för sådd

Normalt ligger den totala utsädesmängden på 18-20 kg/ha för de flesta vallblandningarna på marknaden. De högre mängderna vid grövre såbruk, tyngre jord och hög andel storfröiga arter och de lägre mängderna vid fint såbruk, bra markfukt och hög andel småfröiga arter. Betesvall har också ofta högre rekommenderad utsädesgiva. Att halvera utsädesmängden har oftast ingen inverkan på skörden förutsatt att man har en lyckad etablering men om det råkar bli en sämre etablering, till exempel ett torrt år, behöver man säkerheten av att ha gott om frö. För sådd av renbeståndsvallar eller blandningar där allt frö har samma storlek kan det bli aktuellt att justera utsädesmängden. Åt vilket håll man justerar beror till största delen på fröstorleken. Arter som snabbt etablerar sig, till exempel rajgräs, behöver en mindre mängd utsäde eftersom den ändå har relativt bra förutsättningar att konkurrera i etableringsfasen. För storfröiga arter med snabb etablering kan dessa egenskaper delvis ta ut varandra.

Sådd under normalt vårbruk ger bra avkastning på skyddsgrödan, fuktigare markförhållanden vid groning och möjlighet till tidigare skörd av skyddsgrödan. Även vallens kvalitet blir bättre vid tidigare sådd än vid sen. Gräs går att etablera under hösten framför allt direkt efter skörd, i vissa fall även genom sådd i höstsäd. Klöver får dock en osäker etablering om den sås i augusti eller senare, rödklöver är känsligare än vitklöver för sen sådd.  Utsädesmängden bör vara samma som vid vårsådd.

 
Nyetablerad vall med lusern.
Foto: Lina Pettersson

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Insåningsteknik Insåningsgrödor Vallfröblandningar Baljväxtandel Renovering av vall
Helsäd

Biblioteket

Teknik för etablering av vall (1185 kb, pdf)  Verklighetsanpassad utsädesmängd (207 kb, .pdf)

Räknehjälpen

 

Externa länkar

 SJV - Etablering av vall  Etablering är A & O