Biblioteket

Biblioteket är en kunskapsbank där du hittar fördjupningsmaterial om grovfoderproduktion i form av artiklar, rapporter och avhandlingar.

Sök

Använd sökfunktionen nedan eller bläddra dig fram via flikarna titel, författare eller utgivare. Klicka på rubriken som du vill veta mer om. Klicka i den grå rutan för att öppna filen.

 

Foto: Cecilia Åstrand

1300 kronor extra per ko med blandvall och majs

Aktuellt om Grovfoderverktyget

Applicering av ensileringsmedel vid slåtter

Arter och artkombinationer i vall - resultat av fröblandningsförsök

Att tänka på inför första kvävegivan

Avkastningen avgör valet av grovfoderröda

Baljväxtvallen fixar proteinet

Bemästra skräppa med alla medel & Kreativa medel mot skräppa

Beräkna kons grovfoderintag från en mjölkanalys

Bestämning av rödklöverhalten i vall

Betans plats i foderstaten

Betesvall i Sverige

Betesvallens avkastning och tillväxtmönster vid olika intensivt utnyttjande

Betets kemiska säsongvariation - Resultat av tre fältförsök

Bevattning minskar risken i växtodlingen

Blad- och själktillväxt hos baljväxter samt stubbhöjdens betydelse vid vallskörd

Blålusern resultat från odlingstekniska försök

Botanisk sammansättning i blandbestånd av baljväxter och gräs

Bra ensilage lätt eller svårt

Bredspridning av vallfoder vid slåtter

Brist på svavel i vallarna

Bättre beslut med rätt räknad skörd

Bättre majsekonomi med fler frön

Deltidsbete dagtid, på natten eller under morgon och kväll – hur påverkas korna?

Demoodling baljväxter - Rådde 2012-09-12

Densiteten tung faktor i plansilon

Din stallgödsel är värdefull

Dosering av ensileringsmedel

Effects of ensiling on seed germinability and viability in Rumex crispus L

Effektiv grovfoderproduktion

Ensidig grovfoderodling i norra Sverige

Ensilageintag och mjölkproduktion med lite kraftfoder i tidig laktation

Ensilagekvalitet vid olika grad av bearbetning

Ensilagemajs i Jönköping

Ensilagemajs i Jönköping

Ensilagemajs i Jönköping

Ensileringsmedel sparar kraftfoder

Etableringsmetod och frösådd skräppa i vall

Farliga svampar frodas

Fastgödsel till vall

Flytgödselspridning anpassad efter avstånd

Flöden av kväve och fosfor på stora mjölkgårdar med olika betessystem

Foderbetor & majs - samarbetar i samensilage

Foderkonservering i slang

Fodermajs i Jönköping

Fosforgödsling och odlingsekonomi med perspektiv på miljömål

Fosforgödsling och odlingsekonomi med perspektiv på miljömål

Fröblandningar med blålusern – närproducerat protein i ett torrare klimat

Fröblandningen kan bredda skördefönstret

Fröblandningsförsök med lusern

Fusarium Rekommendationer för att minimera toxinerna DON och ZEA 2014

Förbeta vallen

Förbättrad etablering av lusern – en förstudie

Fördel rödklöver när proteinkvalitet synas

Försök med skördetider och stubbhöjder i vallåterväxt

God skräppaeffekt även på lång sikt

Groning och plantetablering hos vallväxter vid olika sådjup och vid olika markfuktighet

Groningsvillig men konkurrenssvag - skräppans biologi kartlagd

Grovfoder - Forskning och tillämpning nr 1 1982

Grovfoder - Forskning och tillämpning nr 1 1983

Grovfoder - Forskning och tillämpning nr 1 1984

Grovfoder - Forskning och tillämpning Nr 1 1986

Grovfoder - Forskning och tillämpning Nr 1 1987

Grovfoder - Forskning och tillämpning Nr 1 1988

Grovfoder - Forskning och tillämpning Nr 1 1989

Grovfoder - Forskning och tillämpning Nr 1 1990

Grovfoder - Forskning och tillämpning Nr 1 1991

Grovfoder - Forskning och tillämpning nr 2 1983

Grovfoder - Forskning och tillämpning nr 2 1984

Grovfoder - Forskning och tillämpning Nr 2 1985

Grovfoder - Forskning och tillämpning Nr 2 1986

Grovfoder - Forskning och tillämpning Nr 2 1987

Grovfoder - Forskning och tillämpning Nr 2 1990

Grovfoder - Forskning och tillämpning Nr 2 1991

Grovfoder med kostnad i fokus

Grovfoderkvalitet – effekt på klimat och ekonomi

Gräslig skillnad i kvävebehov

Grönmassans ensilerbarhet vid slangensilering

Gynna klövern vid vallanläggningen

Har du rätt skördekapacitet i vallkedjan

Harva på tvären

Helgröda av ärt-havre som ensilage till mjölkkor

Helsäd vinnare mot osäker majs

Hjälp vallen tåla torkan

Hjälpreda beräkning av vallskörd lass balar

Hjälpreda beräkning av vallskörd silo

Hur kan sockerinnehåll i vallfoder påverkas? Del 1 - odling

Hygien i tornsilor

Hög kapacitet kan motivera självgående hack

Hög smältbarhet i majsensilaget

Högre och säkrare skördar med bevattning

I vallens vägskäl Arvensis

Ingen vinst med frusen majs

Intensivt skördade vallar

Inverkan av insåningsgröda och kvävegödsling vid vallanläggning

Inverkan av korta inläggningsavbrott på ensilagekvaliteten i plansilor

Inverkan av kvävegödsling på kvaliteten hos fyra vallgräs på betesstadiet

Inverkan av stigande mängder kalksalpeter på betets kemiska sammansättning

Järnkoll på vallens mikroinnehåll

Kaliumgödsling till ensilagemajs

Kaliumgödsling till ensilagemajs

Kallt så in i norden gav lite vallprotein

Kapa krossen minska markpackningen

Kemi och hacka ‒ prisvärt och hållbart i majsen

Kemisk bekämpning av skräppa i vall

Kemisk bekämpning av skräppa i vall - resultat av tvåårigt försök

Kemisk ogräsbekämpning

Kemisk ogräsbekämpning 2013

Kemisk ogräsbekämpning 2013-2014

Klöver ger klöver

Klöver och gräs i vallen

Knip åt skräppan i vallen

Koll på kalium i vall

Korsningar med gräslig kraft

Kvalitetsförändringar hos vallväxter - Resultat från skördetidsförsök med olika arter och sorter

Kvantifiering av kvävefixering via baljväxter i fält

Kväve ger kilo Arvensis

Kvävefixering hos baljväxter i svenska jordar vid lågt pH-värde

Kvävefördelning till betesvall och dess effekter på avkastning, tillväxtmönster och kvalitet

Kvävegödsla efter foderstaten

Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid

Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid

Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid

Kväverekommendationer till slåttervall

Känn insekten i majsen

Känslig baljväxt värd att skona

Kör flytgödseln i fasta spår

Köttproduktion med stutar på åtta gårdar i västra Sverige

Lagerhuset grovfodersortiment 2014

Landskapsvård med betesdjur

Lantbruk - Vårutsäde

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion

Lite vallkväve billigt – men mindre foder

Lupin - din väg till protein

Lusern i modern blandning

Låg halt Mo lämpligt till ko

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

Långliggande vallar med årlig insådd L6-363

Lägg fast spåren i ekovallen

Lägg sträng utan smuts och spill

Lätt på jorden med matarslang

Lönsammare vallar med lusern

Majs som inte mognar som den ska

Majs som smälter som smör i vommen

Majsensilage till mjölkrastjurar – effekt av mognadsstadium och utfodringsstrategi på konsumtion, tillväxt och slaktkroppskvalitet

Majsensilage till växande lamm – effekt av mognadsstadium och utfodringsstrategi på konsumtion, tillväxt och slaktkroppskvalitet

Majsskörd – årets viktigaste beslut

Majsskörd med många möjligheter

Management för rörsvingelvallen

Markförbättring med vall

Markstabiliserande material för att hindra trampskador på hårt belastade betesytor

Maskiner och metoder i vallodling

Maskinkostnader

Matchen om vallen engelskt rajgräs-timotej

Medvetet vallbrott

Mindre kalium räcker gott för majsen

Minimera osynliga ensilageförluster

Mjölkgårdar pressar kostnader

Mjölkkobetets brutto och netto vid intensiv kvävegödsling

Mycket majs i foderstaten ökar intresset för ärtodling

Många vinster med samodlad majs

Mästra ogräsen i ekomajsen

Mögeltillväxt i hö under vinterlagring

Nitratspäckat vallfoder

Norrländsk växtodling - vall

NPK-gödsel till betesvall - några försöksresultat

Ny möjlighet att bekämpa svamp i majs

Nytt hjälpmedel för bestämmning av klöverandel i vall

Nytt&Nyttigt - Om Växt

Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2

Nöjd bakterie ger frodig lusern

Odla rörflen där halmen är knapp

ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter

Ogräsbekämpning i glyfosattolerant majs

Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter

Olssons vallkatalog 2014

Osynlig giftsvamp i fodret

Pressa tunga balar

Prisvärt vallfoder med fler skördar

Producera prisvärt protein på plats

Produktion och bärgning av vallfoder

Pumpa gödseln till satellitbrunnar

På bettet med betet

Rajgräset utvintrar och övervintrar

Reducerade maskinkostnader vid mjölkproduktion

Riktlinjer för gödsling och kalkning 2014

Ringtryck

Rotröta utmanar rödklövern

Råd om kvävegödling till vallen

Rödklöversorters konkurrensförmåga

Rör inte nötflyten

Rörsvingel med swajigt rykte

Salttillsats i hö vid slåtter

Samla krafterna när mjölkpriset pressas

Satsa på högre bördighet för större skördar

Se upp för svampkänslig majssort

Sensorer för bestämning av ensilagekvalitet i samband med utfodring

Separera gödseln för effektivare transport

Shredlage - en ny ensileringsstandard

Skyddstäckning av hö med fiberduk

Skörda vallen på två dagar

Skördestrategi och uthållighet i engelskt rajgräs

Skördetid styr vitklövern bäst

Slimmade insatser ger billig majs

Små frön offras vid djup vallsådd

Smältbart vallfoder ger konsumtion i gengäld

Sortförsök i ensilagemajs

Sortförsök i fodermajs

Sortförsök i fodermajs

Sortförsök i fodermajs

Sortförsök i majs

Sortförsök i majs

Sortförsök visar vägen till smaklig majs

Spannmål - utsäde - fröer - gödning

Sprid stallgödseln lönsamt

Spridningstidpunktens inverkan på avkastning, ensilagekvalitet och risk för kväveutlakning

Stallgödsel på hösten

Stallgödsel på hösten – inte så farligt

Stallgödselns kväveverkan på skörden

Stigande mängder kväve till fem vallgräsarter skördade tre gånger per säsong

Stora variationer gör egen flytgödselanalys lönsam

Surgörning ökar kväveeffektiviteten i gödseln

Svampar och Insekter 2020

Svindyrt med vildsvin

Så bedömer du organiska gödselns kväveeffekt

Så majsen tätare Arvensis

Så mycket kostar jordbearbetning och sådd

Så påverkar du fibersmältbarhet

Sälj en kostnad, köp ett värde – grovfoderhandel

Ta svamp i majs på allvar Arvensis

Teknik för etablering av vall

Temperaturens inverkan på utveckling i bestånd med rödklöver, timotej och ogräs

Tillsatsmedel för flytgödsel

Timotejsorters konkurrensförmåga

Timotejsorters konkurrensförmåga

Tips inför vallskörden

Tjäna på mindre majsläckage

Tolkning av växtnäringsbalans - mjölkgården

Tolkning av växtnäringsbalans - växtodlingsgården

Tre vallskördar per år mest lönsamt

Trimma grovfodret

Två, tre eller fyra skördar av vallfoder per år

Täckt ytmyllning av flytgödsel till vall

Undvik markpackning

Uthållighet och avkastning hos sorter av engelskt rajgräs, rajsvingel och rörsvingel

Utlakningsproblematik i majs

Utnyttja pigga jordar för majsodling

Utnyttja tekniken för bra helsäd

Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel

Utnyttja årets svaga majs fullt ut

Utsädesmängd för fodermajs

Utsädesmängd för fodermajs

Vall på långt avstånd

Vallanläggning - Inverkan av såmetod, radavstånd och utsädesmängd, såtidpunkt samt insåningsgrödans täthet

Vallanläggning under nordiska förhållanden

Vallanläggningsförsök - Olika insåningsgrödor med varierande kvävegödsling

Vallblandningar systematiskt provade

Vallen som pålitlig proteinproducent

Vallfröblandingar i intensiva skördesystem

Vallfröblandningar

Vallförsök i nordvästra och mellersta Götaland

Vallkonferensen 2020

Vallskördestrategi för bästa övervintring

Vallslåtter i rättan tid

Vatten begränsar svenska skördar

Verklighetsanpassad vallfrömängd

Vilsen i vallen

Vinn vallskörd med arbetsbredd och spår

Vitklöver i betesvall minskar mjölkens klimatavtryck 2013-06-20

Vitsenap och oljerättika som fånggröda

Vårvete som helsäd i norra Sverige

Välj rätt mot mott Arvensis

Växtföljder med och utan vall

Växthusgaser från stallgödsel

Växtodlingskatalogen 2014

Ytmyllning av flytgödsel till vall

Ytmyllning av flytgödsel till vall -– sparar kväve men kräver kraftigare traktor

Åkerböna i samodling med vårvete som helgrödesensilage till kor

Åkerböna som helsäd

Årets ogräsförsök i majs

Åtgärder mot skräppa

Ändrad vallfröblandning ger vallen nya egenskaper

Ökad kapacitet med bredspridning