Bristsymptom i vall

Vallen är ett samodlingssystem där många olika arter används för att få fram önskad kvalitet och uthållighet. Det gör att symtomen för näringsbrist i vall kan vara svårare att upptäcka än om det endast är en art som odlas. Olika arter har olika stort näringsbehov och därför kommer också bristerna att skilja sig åt mellan arter.

Kväve

Kvävebrist begränsar främst gräsen då baljväxterna fixerar från luften. Kväve är oftast det första begränsande näringsämnet för gräs. De första bristsymtomen hos gräsen är att främst äldre blad blir ljust gröna. Fortsätter bristen kommer de äldre bladen att dö och de yngre bladen övergår i en ljusare färg. Bristen går snabbt att åtgärda då gräsen har snabb respons på kvävegödsling. Om klövern drabbas av kvävebrist blir de äldre bladen gulaktiga och stolonerna kan övergå i en lila färg.

Författare Tellie Karlsson, Hushållningssällskapet Kalmar
Uppdaterad 2023-11-29

Fosfor

Fosfor är särskilt viktigt i början av plantutvecklingen och brister uppträder oftare i nyetablerade vallar än i äldre. Bristsymtom är dock svåra att upptäcka i nya vallar. I äldre vall kan de yttra sig genom att återväxten är långsam och bladen kan få en mörkgrön färg. Stam och blad långt ned övergår i en röd/lila färg. Hos en del gräs kan bladkanterna böja sig uppåt och undersidan av bladet får en lila färg. Rötterna blir ljusbruna och tillväxten hämnas vid fosforbrist. Klövern får vid fosforbrist också en mörkgrön färg som går mot blått. Vid fosforgödsling tar det ett tag för plantor att hämta sig från fosforbrist och en behovsanpassad gödsling skall alltså göras innan brist uppstår.

 

Kalium

Vallgräsen kräver stora mängder kalium och det är framförallt äldre vallar som har ett behov av kalium. Det är ett lättrörligt ämne och därför kan det lätt läcka ut från lätta jordar. Bristsymtomen syns främst på de äldre bladen då kaliumet translokeras i växten från äldre till yngre blad vid brist. Bristerna syns oftare i andra och tredje skörd än i första. Bladen får ett randigt utseende med gula streck. Bladspetsen kan vissna och generellt blir bladen korta. Bristsymtom på klöver yttrar sig som ljusa/döda fläckar på bladen, de äldre bladen blir också ljusare.

Kaliumbrist i rödklöver.
Foto: Linda af Geijersstam

Svavel

Svavel behövs inte i samma mängd som de övriga näringsämnena men brist kan leda till skördenedsättningar. Vid brist blir de yngre bladen ljusgröna/gulaktiga men äldre blad är fortfarande gröna. Plantorna utvecklas dåligt och förblir små och tunna. Brister kan snabbt åtgärdas genom svavelgödsling. Bristsymtom hos klöver uppträder som ljusgula vener jämfört med områdena mellan dem som behåller en grönare färg. Stolonerna kan bli lila.

Magnesium

Magnesiumbrist uppträder ofta på sura, lätta jordar under blöta förhållanden. Vallarna kan ta upp kalium (K) på bekostnad av magnesiumupptaget (Mg). Läs mer om detta under Gödsling av magnesium. Bristsymtom ser man ofta på äldre blad som blir randiga med ljusgröna streck. Bladkanterna kan bli röd-bruna.

Koppar

Brist hos klövern syns genom att bladen böjer sig i mitten. Stjälkarna kan bli vridna men står ändå upp.

 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Rekommenderad kvävegödsling   Strategier för kvävegödsling   Fosforgödsling   Kaliumgödsling   Svavel- och magnesiumgödsling   Gödselslag   Värdering av stallgödsel   Gödsel och växthusgaser  

Biblioteket

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 (pdf)

Räknehjälpen

Gödsling

Externa länkar

 Greppa Näringen