Fosforgödsling till vall

  • Markkartering och återkommande växtnäringsbalanser hjälper dig att fosforgödsla strategiskt
  • Styrfiler och markkarteringsuppgifter hjälper dig att optimera gödslingen och kalkning över fälten

Riktgivor för fosforgödsling till slåttervall

Ersättningsprincipen och hänsynstagande till markens fosfortillstånd har varit vägledande för utformningen av gödslingsrekommendationer för fosfor (P) under lång tid. En förnyad utvärdering (pdf) gjordes 2005 av Naturvårdsverket med avseende på produktion och miljö. Gröda och prisförhållanden varierar den P-AL-nivå där ersättningsgödsling är lönsam. I praktisk gödsling får man tillämpa en strategi som tillgodoser grödans behov såväl som miljömässiga krav. Markkartering och återkommande växtnäringsbalansberäkningar kan hjälpa till att följa utvecklingen i marken. Rekommendationerna i tabell 1 ska inte uppfattas som bindande regler för maximal giva på enskilda fält (SJV, 2013).

Med en aktuell markkartering och styrfiler kan du gödsla mot behovet i varje punkt på skiftet även med stallgödsel. Läs mer om detta i artikeln Styr N och P punkt för punkt (pdf).

Författare Hulda Wirsén, HS Rådgivning Nord AB
Uppdaterad 2023-09-18

Riktgivor för fosforgödsling 2019 (SJV).
  Rekommenderad fosforgiva,
kg/ha P-AL-klass
   Skördenivå ton/ha  Bortförsel av P kg/ha I II I IVA IVB V
Slåttervall, ts 6 14 25 15 10 0 0 0
Betesvall på åker     15 5 0 0 0 0
Bortförsel per ton avvikelse = 3 kg P/ha   
 

 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Rekommenderad kvävegödsling   Strategier för kvävegödsling   Kaliumgödsling   Svavel- och magnesiumgödsling   Gödselslag   Värdering av stallgödsel   Gödsel och växthusgaser   Bristsymtom  

Biblioteket

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 (pdf)

Räknehjälpen

 Gödsling

Externa länkar

 Greppa Näringen