Maskinkedjor

  • Alla system har för- och nackdelar och en sammanvägning av dessa måste göras för att anpassa systemet till de platsspecifika förutsättningarna
  • Rationalisering genom större enheter får inte fullt genomslag i skogs- och mellanbyggd eftersom kostnaderna är större än man tidigare trott
  • Ökad lastkapacitet kan till viss del kompensera för långa köravstånd
  • God vägstandard underlättar transport och medelhastigheten kan ökas
  • Storleken på skiftena har större betydelse än formen
  • Låg skördenivå innebär sänkt effektivitet och högre kostnader
  • Se över vad du kan påverka själv, såsom bättre markvägar, skördenivåer, byta arrendemark, genomtänkta inomgårdstransporter och organisation
Författare Hulda Wirsén, HS Rådgivning Nord AB
Uppdaterad 2013-11-27

Stora gårdar i skogs- och mellanbyggd

Vallskörd och flytgödselkörning är stora kostnader i företaget. Konkurrensnackdelar för större gårdar i skogs- och mellanbyggd med platsbundna faktorer såsom långa köravstånd, små och oregelbundna fält, sämre vägstandard och lägre skördenivåer är kända. Storleken på dessa nackdelar har tidigare varit oklar men studier visar nu att i många fall är dessa nackdelar större än den allmänna uppfattningen. Det är inte alltid lönsamt att bli större.

Långa köravstånd betydande konkurrensnackdel

Medeltransportavståndet är en betydande faktor att beakta vid val av maskinsystem. Hack- och snittvagnar är effektivast på kortare avstånd men kan i vissa fall fungera även med något längre körsträckor, dock så är rundbalskedjan det system som påverkas minst av ett ökat transportavstånd. Maskinkedjor med fälthack har hög kapacitet men effektiviteten styrs av hur mycket väntetid som uppstår i systemet. Även tillgången på vagnar kan vara av betydelse.

En ökad lastkapacitet kan kompensera långa avstånd till viss del men har istället nackdelar som ökad markpackning och mycket körning på små skiften. Detta är slutsatsen som kan dras från tabellen nedan, där kostnaden för spridning av flytgödsel med tre olika tunnor jämförs. Vid tre kilometers transport är kostnaden ganska lika, medan kortare avstånd gynnar de mindre tunnorna och större tunnor gynnas av längre avstånd. Genom att underhålla markvägarna kan transporterna underlättas och medelhastigheten ökas något vilket sänker kostnaden.

 
Anpassa hela maskinkedjan för ett bra flöde.
Foto: Lina Pettersson
 
Transportavståndet kostar pengar.
Foto: Linda af Geijersstam
Skillnader i spridningskostnad per m3 och tidsåtgång tim/ha vid spridning av flytgödsel med släpslangspridare.
Giva 20 m3/ha.
Avstånd
km
Tunna 12 m3
Arbetsbredd 12 m
(ekipagekostnad 785 kr/h)
Tunna 14,5 m3
Arbetsbredd 12 m
(ekipagekostnad 837 kr/h)
Tunna 18 m3
Arbetsbredd 16 m
(ekipagekostnad 969 kr/h)
  tim/ha exkl. ställtid kr/m3 tim/ha exkl. ställtid kr/m3 tim/ha exkl. ställtid kr/m3
1 0,39 15,30 0,38 15,90 0,34 16,60
3 0,55 21,50 0,50 21,10 0,44 21,20
9 1,10 43,20 0,94 39,90 0,79 38,20
20 2,13 83,00 1,75 74,60 1,42 69,30

Fältstorlek och fältform

Vissa maskinsystem påverkas inte så mycket av små och oregelbundna fält, medan andra system blir mycket ineffektiva. Arbetsbredden och medelhastigheten spelar störst roll för kapaciteten vid slåtter och strängläggning. Stora ekipage på vändtegar och i hörn på små skiften begränsas genom tidsåtgång vid vändningar och sönderkörning av grässvålen. Vid flytt mellan fält varierar också tidsåtgången mellan olika system. Fältstorleken har större betydelse än fältformen. Ett litet fält får större andel vändteg och antalet vändningar stiger med minskande fältstorlek. Vid tre skördar där den tredje skörden ger halv avkastning, innebär bara skörden extrakostnader på 400 kr/ha på ett 1 ha stort fält jämfört med ett 5 ha stort fält, där båda är rektangulära.

Personaltillgång

Vid val av maskinsystem måste tillgången på lämpliga förare räknas in. Köravstånd och inläggningskapaciteten och är två faktorer som spelar stor roll för hur många som behövs. Minst personalkrävande är rundbalssystemet som kan fungera med endast en person. Därefter kommer system med hackvagn och finsnittvagn som kräver två personer. Om växlarflak och lastbilstransport tillkommer behövs en person till, alltså tre. Vid längre avstånd och med en till lastbilstransport tillkommer ytterligare en person. Har man ett system med självgående hack och traktordragna följevagnar behövs minst fyra personer och antalet ökar snabbt med ökande transportavstånd. Ju effektivare skördekedja desto mer folk behövs eftersom fler delar ska ske samtidigt: slåtter, eventuell strängläggning, hackning/pressning och transport till lager där grönmassan packas eller balarna staplas.

Avkastningen påverkar kostnaderna

Vid tidsmätning vid skörd med hackvagn har man kunnat räka på skillnaden i kapacitet och kostnader. I tabellen nedan visas hur produktionskostnaden sjunker med ökad skördenivå och fältstorlek. Mer om utförandet och förutsättningar kan läsas i rapporten Effektiv grovfoderproduktion (427 kb, pdf).

Kostnad i öre per kg ts vid olika skördenivåer.
Köravstånd på väg 1 km.
Skördenivå,kg ts/ha Fältstorlek, ha
0,25 0,5 1 2 3 4 5 10
1500 59 41 31 25 24 23 22 20
2000 47 32 26 21 20 19 19 17
3000 35 25 19 17 16 15 15 14
3500 31 22 18 15 14 14 14 13

Maskinkedjor

De olika maskinkedjorna har en stor variation i kapacitet (ha/h) men mindre variation i effektivitet (MT/ton ts, MT= mantimmar) enligt resultaten i studien Vallskördens maskinkedjor (906 kb, pdf), som också kan ses i tabellen nedan.

Jämförelse av kapacitet och effektivitet vid två olika transportavstånd. Rundbalssystemet är klart för lagring,
för övriga system tillkommer 1-2 personer för inläggning i silo.
Bärgning Kapacitet, ha/h Transport Effektivitet MT/ton ts
2,5 km 7,5 km   2,5 km 7,5 km
Snittvagn 40 m3 2,2 1,7   0,16 0,21
Hackvagn 40 m3 1,9 1,4   0,18 0,25
Hack-traktordriven 5,3 5,3 Vagnar 3 st 0,19 0,26
Hack, självgående mindre 5,7 5,7 Vagnar 3 st 0,24 0,30
Hack, självgående större 7,6 7,6 Vagnar 3 st 0,18 0,23
Rundbalspress 2,1 1,8 Vagn 1 st 0,33 0,37
 

 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Slåtter och förtorkning   Balar - plastning och förflyttning   Baldensitet   Hack- och snittvagnar   Packa och pressa   Transport   Förluster   Strategier för kvävegödsling   Baljväxtandel  

Biblioteket

Effektiv grovfoderproduktion (427 kb, pdf), 2010, Johan Löfgren, Projektrapport
Vallskördens maskinkedjor (906 kb, pdf) – sammansättning, kapacitet och effektivitet. Andreas Gustafsson & Tobias Hallström, Självständigt arbete 10 hp, Alnarp 2013.
Optimering av maskinsystem för skörd av ensilage med hög kvalitet (410 kb, pdf) Rapport-miljö,teknik och lantbruk 2007:6 Carina Gunnarsson m.fl.

Räknehjälpen

 Maskinkedja

Externa länkar

 Rise  SJV - teknik för skörd av ekovall