Gödsel och växthusgaser

  • Utnyttja din stallgödsel effektivt för att minska kväveförluster och behov av inköpt kväve
  • Välj klimatcertifierad (BAT-) handelsgödsel för att minska klimatpåverkan från konventionell växtodling

Allt kväve som förloras riskerar att omvandlas till växthusgaser senare i systemet. Ju högre nyttjandegrad av stallgödselkvävet desto mindre mängd handelsgödsel behöver man använda. Det är också positivt i det långa loppet då det går åt mycket fossil energi och att stora mängder av växthusgasen lustgas bildas vid tillverkning av handelsgödsel. Om lustgasen inte renas så bidrar den till en mycket stor andel av kvävegödselmedlens totala växthusgasutsläpp.

Författare Kerstin Andersson, HIR Malmöhus AB
Uppdaterad 2023-09-18

Produktionen av nitratgödselmedel bidrar i större utsträckning till utsläpp av växthusgaser än ammoniakbaserade gödselmedel eftersom en betydande mängd lustgas frigörs då ammoniak omvandlas till nitrat i gödselfabriken.

Lustgasavgången från tillverkningen av nitratgödselmedel har minskat sedan reningsteknik infördes på gödselfabriker. Man kan minska klimatavtrycket rejält från sin konventionella växtodling genom att välja klimatcertifierad (BAT-, best available technique) handelsgödsel.

Mer om detta kan läsas i JOKER-projektet (1052 kb, pdf).

Tillräcklig lagringskapacitet ger möjlighet att välja lämplig spridningstidpunkt.
Foto: Linda af Geijersstam

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Rekommenderad kvävegödsling   Strategier för kvävegödsling   Fosforgödsling   Kaliumgödsling   Svavel- och magnesiumgödsling   Gödselslag   Värdering av stallgödsel   Bristsymtom  

Biblioteket

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 (pdf)
JOKER-projektet (1052 kb, pdf)t

Räknehjälpen

 Gödsling

Externa länkar

 Greppa Näringen