Balar - plastning och förflyttning

  • Integrerad inplastare ger snabbare inplastning men balarna sprids över fältet
  • TS-halten i balarna avgör när förflyttning är bäst
  • Balarna skall flyttas snarast möjligt för att undvika skador av fåglar och djur
  • Tubensilering kan vara ett ekonomiskt alternativ till inplastad bal

Huvuddelen av de rundbalspressar som vi använder idag är utrustade med en integrerad inplastare. Den gamla regeln att inplastning ska ske inom 2 timmar klaras galant av och pressning, inplastning klaras av med endast en traktor. Nackdelen kan dock vara att de färdiga balarna hamnar utspridda på fältet och blir en intressant måltavla för fåglar och vilt. Dessutom måste de naturligtvis snabbt hanteras vidare för att inte påverka tillväxten av vallen.

Författare Christer Johansson, LRF Konsult
Uppdaterad 2013-11-03

Ts-halt avgör när balen skall flyttas

Flyttning av inplastad bal innebär att man måste ta ställning till två frågor. När ska balen flyttas och hur många gånger ska balen hanteras? Att flytta balen vid fel tidpunkt kan få kvalitetskonsekvenser med hänvisning till hur känslig sträckfilmen är. Svenska försök visar att om balen har en låg ts-halt, lägre än 30-40 procent ts kan det vara klokt att flytta dem så snart som möjligt – helst före tre timmar efter pressningen. Om detta inte skett kan det vara en fördel att istället vänta till 24 timmar efter inplastningen om det inte föreligger risk för fågelskador. Vid högre ts-halter (45-70 procent ts) har hanteringstidpunkten ingen betydelse.

Man bör dock alltid eftersträva att flytta balarna till lagerplatsen så snart som möjligt eftersom man där kan skydda dem mot fåglar, gnagare och andra större djur. En slutsats är också att sträckfilmskvaliteten har betydelse för hur väl balen tål hantering. De tunnare filmer som introduceras på marknaden i avsikt att minska plaståtgången har visat sig kunna vara tätare och klara påfrestningar bättre än de tjockare filmerna som varit standard på den svenska marknaden de senaste åren.

Hanteringen kostar pengar

Ett tänkvärt moment är själva hanteringen. Det kostar ca 20 kr att hantera en rundbal en kortare sträcka. Det kan innebära 20 000 kr extra per år om man hanterar 1 000 bal och väljer att flytta balarna till fältkant först istället för att flytta hem balarna direkt.

Tubinplastaren kan vara ett alternativ

Som ett alternativ till pressen med integrerad inplastare finns en lösning som fått en viss renässans på marknaden nämligen tubinplastaren. Maskinsystemet kräver en maskinkedja där pressning och transport till den stationära inplastaren är väl synkroniserad. Fördelen med maskinsystemet är i första hand en lägre kostnad för plasten men även att ett väl synkat maskinsystem kan ha en högre kapacitet. Nackdelen är att systemet kräver större lagringsytor samt tillgång till 3 traktorförare.

 
Inplastning i fält.
Foto: Karin Granström
Kalkylexempel där totalkostnaden varierar vid olika kapaciteter från 117 kr/bal
till 163 kr/bal vid ett transportavstånd på 5 km med olika logistiksystem.
  Balar/h Balar/h   Balar/h Balar/h
  Kr/h 16 22   Kr/h 18 24
Traktor 110 kW 581     Traktor 100 kW 551    
Press snitt med
integrerad inplastare
746
    Press med snittverk
Tubinplastare
400
300
   
Summa Maskin 1327 83 60 Summa Maskin 1251 70 52
Plast och nät (8 lager)   40 40 Plast och nät (8 lager   25 25
Hemtransport   40 40 Hemtransport   40 40
Summa kr/bal   163 140 Summa kr/bal   135 117
 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Maskinkedjor   Slåtter och förtorkning   Baldensitet   Hack- och snittvagnar   Packa och pressa   Transport   Förluster  

Biblioteket

Optimering av maskinsystem för skörd av ensilage med hög kvalite. Gunnarsson mfl.

Räknehjälpen

 Maskinkedja Skörd

Externa länkar