Packa och pressa – olika tekniker

  • Vid packning i plansilo är en tunn utbredning av materialet viktigt
  • Vikten på packningsekipaget får inte vara underdimensionerat
  • Flexpressen ger hårdare balar men kräver mer av föraren
  • Knivarna skall slipas regelbundet

Måste hinna med att packa

För att uppnå en god ensileringsprocess och kvalitet på grovfodret så krävs noggrann packning av grönmassan.

Författare Christer Johansson, LRF Konsult
Uppdaterad 2013-10-14

Om vi lägger in 50 ton grönmassa per timme med en ts-halt på 30 procent så är det två viktiga faktorer som avgör vilken densitet man får i plansilon. Den ena faktorn är hur tunt man kan breda ut materialet i silon och den andra är vilken vikt man har på packningsekipaget. Den självgående hacken har en fördel jämfört med annan teknik. Den ger en jämn hacklängd vilket gör det lättare att fördela materialet i plansilon. Ska vi uppnå över 200 kg ts/m3 i en plansilo om det kommer 15 ton ts/h bör två packningsekipage med minst 10 tons vikt användas. Dessutom ska materialet fördelas till ett maximalt skikt på 20 cm.

En annan metod som har visat sig klara av kapaciteten från en självgående hack är tubensileringen. Det innebär att man kan leja hela systemet från skörd till lagring med hög skörde- och inläggningskapacitet.

Pressning av rundbalar

Att komprimera material för att öka vikten och samtidigt få en hanterlig form har sedan länge utförts genom pressning. Den vanligaste formen som vi har idag är rundbalspressar. Dessa delas in i:

  • Fixpressar
  • Semifixpressar
  • Flexpressar

Fixpressen har en fast balkammarvolym, exempelvis en bredd på 1,2 m, diameter 1,25 m och en fast volym på 1,47 m3. Rotationen i balkammaren fås genom stålrullar eller kedja med medbringare. Några fabrikat har löst förkomprimeringen genom att låta stålrullar alternativt en kedja med medbringare börjar pressa innan materialet nått den fasta diametern. Presstypen ger en mjukare kärna i förhållande till mantelytan.

Semifixpressen är en utveckling av fixpressen där baldiametern kan ändras manuellt i steg om 5 cm mellan 1,25 m och 1,50 m. Pressen är uppbyggd kring en elevator med medbringare vars baldiameter kan förändras mekaniskt i fasta steg.

Flexpressen kan ändra baldiametern steglöst mellan exempelvis 0,9 m – 1,6 m. Detta kan göras genom två system med gummiremmar alternativt kedja med medbringare. Detta bildar en flexibel diameter där materialet börjar komprimeras så fort inmatning börjar och pågå tills dess att balen är färdigpressad.

Flexpressarna ger normalt högre volymvikt än fixpressen i framförallt förtorkat material med hög ts-halt. Den har dock fler rörliga komponenter och kan vara svårare att köra i blötare material. Körhastigheten påverkar balvikten, hög körhastighet ger lägre balvikt än lägre körhastighet.

Pressarna kan förses med snittverk med upp till 25 knivar. Knivarna ger en högre balvikt i framförallt grövre material samt underlättar sönderdelningen. För att få ett bra snittresultat till lägsta energikostnad är det viktigt att man slipar knivarna regelbundet.

Packning och inläggning i plansilo.
Foto: Lina Pettersson
 
En tung maskin ger bra packning.
Foto: Lina Pettersson

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Maskinkedjor   Slåtter och förtorkning   Balar - plastning och förflyttning   Baldensitet   Hack- och snittvagnar   Transport   Förluster  

Biblioteket

Optimering av maskinsystem för skörd av ensilage med hög kvalite. Carina Gunnarsson m.fl.

Räknehjälpen

 Maskinkedja

Externa länkar

 JTI