Värdering av stallgödsel

  • Kvävepriset varierar främst utifrån växttillgängligt kväve, spridningstidpunkt och gröda
  • Värdet på stallgödseln påverkas av behovet av fosfor och kalium och blir därför individuellt för den enskilde lantbrukaren
  • Faktorer som uppbyggnad av mullhalt, långsiktig stallgödseleffekt samt ev packningsskador ska vägas in i priset

Priset på stallgödsel styrs av flera faktorer. Den första faktorn är kvävet, hur mycket växttillgängligt kväve (ammoniumkväve) gödseln innehåller. Utifrån den mängden reduceras sedan kvävet som grödan kan tillgodogöra sig beroende på när på året gödseln tillförs, vilken gröda det är och om gödseln brukas ner eller inte.
Därefter kommer fosfor- och kaliuminnehåll i gödseln. Det är då viktigt att titta på behovet av fosfor och kalium för den som ska köpa stallgödseln. Behovet av fosfor och kalium på det enskilda skiftet styr vad stallgödseln är värd för den enskilde lantbrukaren och värdet skiljer sig ofta åt för köpare och säljare eftersom köparen ofta är i behov av fosfor och/eller kalium medan säljaren förmodligen har ett överskott.

Författare Kerstin Andersson, HIR Malmöhus AB
Uppdaterad 2023-09-18

Fullt pris?

I värdering av stallgödsel räknar man ofta med fullt pris på fosfor och kalium. Det kan vara orealistiskt med tanke på att vissa gödselslag innehåller mer P och K än vad grödan kan utnyttja.

Ex 1.

En lantbrukare har bara behov av 25 % av det kalium som finns i stallgödseln, då sätter man grundpriset på K till 25 % (till exempel 2 kr istället för ordinarie pris som är 8 kr).

Ex 2.

En lantbrukare har höga fosfortal i marken och fosforn i stallgödseln är egentligen "värdelös" för honom. Då sätter man grundpriset på fosfor till 0 kr.

När man tagit hänsyn till tillgänglig växtnäring ska också faktorer som uppbyggnad av mullhalt, långsiktig stallgödseleffekt samt eventuella packningsskador vägas in. Jordbruksverket räknar till exempel med ett ”bördighetsvärde” på 7 kr/ton för nötflytgödsel och 15 kr/ton för djupströgödsel från dikor.

Jordbruksverket har inom Greppa Näringen tagit fram en Stallgödselkalkyl där du enkelt kan fylla i dina egna förutsättningar och få fram ett värde på stallgödseln.

Ett skitgöra?
Sätt värde på din stallgödsel!
Foto: Lina Pettersson

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Rekommenderad kvävegödsling   Strategier för kvävegödsling   Fosforgödsling   Kaliumgödsling   Svavel- och magnesiumgödsling   Gödselslag   Gödsel och växthusgaser   Bristsymtom  

Biblioteket

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 (pdf)

Räknehjälpen

 Gödsling

Externa länkar

Greppas stallgödselkalkyl Greppa Näringen