Kemisk bekämpning av skräppa

 • Bekämpa skräppan vid vallbrott
 • Kombination med stubbearbetning ger bäst effekt
 • Gräsvall ger bättre bekämpningsmöjligheter både vid insådd och i liggande vall
 • Bekämpa tidigt i liggande vall
 • Vall med miljöersättning får inte bekämpas kemiskt under vallåren
 • Författare Linda Karlsson, Växa Sverige
  Uppdaterad 2023-11-29

  Kemi och konkurrens vid valletablering

  I insådd med klöver är alternativen för kemisk ogräsbekämpning få. Gratil och Express kan användas och Gratil anses något mer effektiv. Då skräppan gror under lång tid kan man göra en bekämpning efter skörd om det då finns skräppa.

  Vid insådd med enbart gräs kan fler preparat användas. Välj en vall utan klöver om du förväntar dig mycket frögroende skräppa.

  En snabbt och väl etablerad insåningsgröda eller vall som inte släpper ner ljus till frögrodda skräppaplantor är en viktig bekämpningsmetod.

  Kan bekämpas i liggande vall

  Ogräsbekämpning i liggande vall kan i vissa fall vara ett alternativ. Gratil ska användas tidigt på våren för bäst effekt och för att undvika stråförkortning. Behandling kan även göras ca två veckor efter en skörd, senast i september.

  Vätmedel påverkar inte skräppaeffekten men är negativt för klövern och bör därför undvikas.

  Vallbrott bästa tillfället

  Vallbrott är ett bra tillfälle att bekämpa skräppa. Försök visar inga skillnader mellan 4 eller 8 l Roundup (glyfosat) per hektar och reduktion av skräppaförekomsten på 30-50%. Stubbearbetning på hösten efter glyfosatbehandling förstärkte effekten (18-82 %).

  Vid vallbrott bör kemisk bekämpning av skräppan med glyfosat ske ca 4 veckor efter skörd då skräppan är i god tillväxt.

  Antal rotskjutande skräppor efter olika behandlingar
  (Hallin & Jansson. Bekämpningsstrategi mot skräppa vid vallbrott. HS Sjuhärad).
  Behandling Rotskjutande skräppor
  relativtal
  Obehandlat höst 100
  Stubbearbetning höst 66
  Glyfosatbehandling höst 40
  Stubbearbetning och glyfosatbehandling höst 27
   

  Skräppa i en andraårsvall.
  Foto: Cecilia Åstrand

  Vill du veta mer?

  Rådgivaren

  Ogrässtrategi vid vallinsådd   Kemisk ogräsbekämpning i vallinsådd   Ogrässtrategi i etablerad vall   Kemisk ogräsbekämpning i vall   Skadegörare i gräs   Skadegörare i baljväxter  

  Biblioteket

   Kemisk ogräsbekämpning 2023 (pdf)

  Räknehjälpen

   

  Externa länkar

   Växtskyddscentralen