Kemisk ogräsbekämpning i vall

  • Kemisk bekämpning av vall hämmar tillväxten, överväg andra alternativ
  • Gör bekämpningen tidigt på våren eller efter en avslagning
  • Anpassa preparat och dos efter ogräs och typ av vall
  • Söker du miljöersättning eller är IP-certifierad får du inte bekämpa kemiskt i vallen

Avgör om kemisk bekämpning är nödvändig

Kemisk bekämpning hämmar ofta vallens tillväxt. Bedöm om du tror att en behandling kommer att löna sig. Detta påverkas av hur gammal vallen är, hur länge vallen beräknas ligga och vilka ogräs som är problemet. I en nyetablerad betesvall kan en skörd eller putsning innan betessläpp vara ett bättre alternativ. Vid kemisk ogräsbehandling av vall gäller att gräsen är tåligast och baljväxterna känsligare.

Författare Linda Karlsson, Växa Sverige
Uppdaterad 2023-11-29

Ingen kemisk bekämpning när du söker miljöersättning

Kemisk bekämpning under vallens liggtid är inte tillåten om du är IP-certifierad eller söker miljöersättning för vallodling eller betesmark- och slåtterängar. Vill man bekämpa vallen kemiskt ska man avstå miljöersättningen genom att använda grödkod 49 eller 51 istället för 50 i SAM-ansökan. Du får dock bryta vallen kemiskt när den har legat minst tre vintrar om du söker miljöersättning för vallodling.

Ett fåtal problemogräs

De ogräs som kan vara aktuella att bekämpa kemiskt om de förekommer mycket rikligt i vallen är:

  1. Skräppa   
  2. Maskros
  3. Nässla
  4. Smörblommor
  5. Baldersbrå
  6. Åkertistel

Bekämpa tidigt

Ogräsbekämpning i etablerad vall bör ske tidigt på våren för att få bäst effekt. Den kan också göras snart efter en avslagning. Ogräsen måste vara i tillväxt.

Notera karenstider

Det är viktigt att vara observant på de olika karenstider som gäller för kemiska bekämpningsmedel. De kan skilja om vallen ska användas till slåtter eller bete.

Preparatalternativ

För utförlig information kring lämpliga preparat och doser för ogräsbehandling av befintlig vall hänvisas till Jordbruksverkets Kemisk ogräsbekämpning 2023 (pdf). Det är en broschyr som uppdateras varje år. I den finns aktuella priser för de olika alternativen. Nedan presenteras de alternativ som oftast används, samt för- och nackdelar med respektive alternativ.

Första års slåttervall med klöver  
40-60 g Gratil 75WG + 0,5 l superolja
Huvudalternativ!
Bra effekt på hundkäx, skräppa, smörblomma, rölleka. Hyfsad effekt på baldersbrå. Det enda egentliga alternativet om man vill vara så skonsam som möjligt mot klövern. För att ta skräppa krävs maxdos.  
Första års slåttervall med klöver/lusern  
1,15 l Basagran SG
Endast godkänd för vårbehandling!
Dyrt alternativ som bara har effekt på baldersbrå, nässla och våtarv. Används i princip aldrig.
Slåttervall med gräs
1,5-1,8 l Starane XL
Endast godkänd för vårbehandling!
Bra effekt mot baldersbrå, skräppa och våtarv. Hyfsad effekt på maskros. Bästa alternativet mot skräppa och för övrigt bredaste ogräseffekten bland alternativen till slåttervall med gräs.  
40-60 g Gratil 75WG + 0,5 l superolja  
Bra effekt på hundkäx, skräppa, smörblomma, rölleka. Hyfsad effekt på baldersbrå. För att ta skräppa krävs maxdos.
Betesvall
30g Harmony 50 SX + 0,1 vätmedel Endast godkänd för vårbehandling!
Bra effekt mot skräppa, smörblomma och våtarv.
15 g Express 50 SX + 0,1 vätmedel Billigt alternativ!
Bra effekt mot maskros, hundkäx, nässla, smörblomma och våtarv. Express stråförkortar vallen och kan orsaka en skördeminskning.
1,5-1,8 l Starane XL Endast godkänd för vårbehandling!
40-60 g Gratil 75WG + 0,5 l superolja
Skonsammaste alternativet för klöver!
Bra effekt på hundkäx, skräppa, smörblomma, rölleka. Hyfsad effekt på baldersbrå. För att ta skräppa krävs maxdos.
 

 

 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Ogrässtrategi vid vallinsådd   Kemisk ogräsbekämpning i vallinsådd   Ogrässtrategi i etablerad vall   Skräppa   Skadegörare i gräs   Skadegörare i baljväxter  

Biblioteket

 Kemisk ogräsbekämpning 2023 (pdf)

Räknehjälpen

 

Externa länkar

 Växtskyddscentralen