Vall

En lönsam djurproduktion bygger på att få fram en tillräcklig mängd vallfoder av god näringsmässig och hygienisk kvalitet till en låg produktionskostnad. Vall är en komplex flerårig gröda som kan uppföra sig mycket olika år från år. Vallen innehåller också flera olika arter i blandning som har olika egenskaper. Det gårdsanpassade arbetet är viktigt eftersom flera olika strategier finns i framställandet av grovfoder. Strategival kan styras av exempelvis odlingsförutsättningar, typ av djurbesättning, alternativa fodermedel eller utfodringssystem.

Vall som begrepp är omfattande. Det innefattar allt från den extensiva tio år gamla betesvallen till en intensivt odlad slåttervall som skördas fyra gånger per säsong. De tips och råd som finns samlade i det här avsnittet är främst riktade mot den mer intensivt odlade slåttervallen. Syftet är att den samlade kunskap som finns ska ge dig förutsättningar att utveckla och anpassa vallproduktionen efter de speciella förutsättningar som finns på din gård.

Uppdaterad 2014-01-31