Grovfoderverktyget

Grovfoderverktyget är ett webbaserat verktyg som lanserades i februari 2014. 

Grovfoderverktyget kan användas vid planering och uppföljning av grovfoderproduktion. Det har en kunskapsbank med snabba fakta i Rådgivaren. Djupare kunskap och en bank av bilder och länkar finns i Biblioteket. I Grovfoderkalkylen kan du beräkna produktionskostnad och dokumentera odlingen. Räknehjälpen innehåller mallar för att räkna på olika delar av produktionen. Allt granskat av grovfoderrådgivare.

Grovfoderkalkylen kräver en avgiftsbelagd licens medan övriga sidor är fritt tillgängliga.

Projektledare är Hans Hedström, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge. Ansvarig för Grovfoderkalkylen är Linda af Geijersstam Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.

Grovfoderverktyget utvecklas

Grovfoderverktyget drivs av Hushållningssällskapet. Det utvecklas och förbättras kontinuerligt i samarbete med enskilda användare och genom ett systematiskt samarbete med branschens företag.

För att hjälpa användare att komma igång hålls kurser i Grovfoderverktyget i allmänhet och Grovfoderkalkylen i synnerhet. Dessa annonseras bland annat på Grovfoderverktyget.se.

Projektet

Grovfoderverktyget har till och med 2014 finansierats av Jordbruksverket. Det var en del av Jordbruksverkets satsning på 20 miljoner kronor under tre år för att öka svenska mjölkföretagares konkurrenskraft. I satsningen ingick sju olika projekt genomförda av Hushållningssällskapen och Hushållningssällskapens Förbund, LRF Mjölk och LRF Konsult. Hushållningssällskapen hade ansvaret för två projekt, Grovfoderverktyget och Ekonomistyrning Mjölk.

En stor näring

Grovfoderodling (produktion av vallensilage, helsäd, fodermajs, hö, bete) är en av byggstenarna i en bra mjölk-, nöt- och lammproduktion. Idag finns i Sverige knappt 5 000 mjölkproducenter och 55 800 företag som odlar vall och grovfoder. 45% av Sveriges åkerareal används till vall och grönfoderväxter (Jordbruksstatistisk årsbok).

Utvecklat i samarbete

I projektet Grovfoderverktyget har Hushållningssällskapet i samarbete med VÄXA, LRF Konsult, Taurus m.fl. tagit fram en website och verktyg för planering och uppföljning av lantbruksföretagens grovfoderproduktion. 

Verktyget ska vara ett hjälpmedel då lantbrukaren på egen hand eller med stöd av rådgivare vill följa upp skörd, produktionskostnad och kvalitet i grovfoderodlingen. Ambitionen är att verktyget ska få betydande användande hos grovfoderproducenter och rådgivare och att det kommer att lyfta rådgivningens kvalitet och nytta för Sveriges grovfoderproducenter.

Uppföljning och förbättring i produktionen

Verktyget fungerar som kunskapsbank och som ett verktyg för att optimera och följa upp grovfoderproduktionen.

Det innehåller hela kedjan från sådd, gödsling, bekämpning till skörd, lagring och utfodring. Kunskapsbanken innehåller till exempel riktvärden för gödsling, bilder som hjälp för att konstatera baljväxtandel i vall, rekommendationer för ogräsbekämpning, bilder för att konstatera bristsymptom i grödor, lathund för användning av ensileringsmedel.

Det innehåller grödkalkyler för vallensilage, helsäd och fodermajs där maskinkostnadsdelen kan anpassas efter gårdens maskinkedja eller efter önskemål med hjälp av redan befintlig databas för maskinkostnader (framtagen av maskinkalkylgruppen).

Det är ett system för registrering av gårds- och fältspecifika uppgifter som utgör underlag för planering och uppföljning. Inmatade uppgifter kan efterhand vara underlag för jämförelsevärden.